แบบฟอร์มการสมัคร โครงการอบรมหลักสูตร
YEC PRESIDENT TRAINING Class: Learning to “LEAD”
* โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน
1. ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1.1 ชื่อ-สกุล (ไทย)* : ชื่อ-สกุล (อังกฤษ)* :
1.2 วันเดือนปีเกิด* :
1.3 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้* :
เลขที่ อาคาร/หมู่บ้าน ซอย ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :
1.4 การศึกษา* : อื่นๆ โปรดระบุ
1.5 e-Mail* :
1.6 ชื่อ – นามสกุล (ผู้ประสานงานแทน) : โทรศัพท์มือถือ :
2. รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรของท่าน
2.1 ท่านเป็นประธาน YEC จังหวัด
2.2 YEC จังหวัดของท่าน ก่อตั้งในปี พ.ศ.
2.3 จำนวนสมาฃิก YEC จังหวัดของท่าน คน
2.4 ความถี่ในการจัดกิจกรรมภายในกลุ่ม YEC ของจังหวัดท่าน ครั้ง / เดือน
2.5 รูปแบบการจัดกิจกรรมภายในกลุ่ม YEC ของจังหวัดท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
งานสัมมนา/อบรม การรับประทานอาหาร การประชุมกลุ่ม YEC การพบปะสังสรรค์
การท่องเที่ยว การทำกิจกรรมเพื่อสังคม ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อื่น ๆ โปรดระบุ
2.6 รูปแบบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่ม YEC ของจังหวัดท่าน ผ่านสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Facebook ส่วนบุคคลของสมาชิกกลุ่ม Facebook Page ของกลุ่ม YEC ของจังหวัดท่าน
Line กลุ่มสมาชิก YEC Line กลุ่มสมาชิกหอการค้าจังหวัดของท่าน Line กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของจังหวัดท่าน
วิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น โทรทัศน์ท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ป้ายโฆษณา แผ่นพับ/ใบปลิว
อื่น ๆ โปรดระบุ
3. โปรดระบุปัญหา หรือความท้าทายในการดำเนินงานกับตำแหน่งประธาน YEC ของท่าน อย่างน้อย 1 ข้อ*
4. โปรดระบุเป้าหมายของท่านในฐานะประธาน YEC*
5. ประเด็นที่ท่านให้ความสำคัญ 3 อันดับแรก ต่อการบริหารกลุ่ม YEC ในจังหวัดของท่าน*
6. บทบาทประธาน YEC ท่านต้องการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองในด้านใด เพื่อนำไปพัฒนา YEC ในจังหวัดของท่าน*
ลงชื่อ*
Copyright © 2018 Extension School - UTCC